Договор за организирано пътуване

Print Friendly, PDF & Email

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

…………….. / ……………………

1.Потребител……………………………………………………………………………………………ЕГН:……………………………………………………

Адрес…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Л.к. №…………………………….. валидна до………………… изд. от………………. дата на издаване……..

Тел:……………………………………….. E-mail: ……………………………………………………………………..

2.Потребител……………………………………………………………………………………….ЕГН: ………………………

Л.к.№……………………………..валидна до…………………изд. от………………….. дата на издаване………

Потребителят декларира от свое име и от името на всички лица, които представлява, че е(са) запознат(и) с Общите условия за пътуване на „Селена тур“ ООД и ги приемат.

І.Страна (маршрут) на пътуването – ………………………………………………………………………………………………………………..

Начална дата ………………… Крайна дата …………………………… Продължителност на пътуването:…….дни/…… нощувки

Час и място на тръгване. ………………………………………… Час и място на връщане: …………………….

ІІ. Основни услуги, включени в общата цена:

А. Транспорт : (вид транспорт) самолет ❍ автобус ❍ влак ❍ личен ❍ друг ………………………..

1. Транспортът се осигурява от ……………………………………………. ………………………………………със седалище ……………..

……………………………………………………………………………………. с лиценз № ……………………………

Автобусът е категория ……….. ………………………… Вашите места са. …………………………………………

Б. Настаняване : Вид на туристическия обект (хотел, вила, мотел, др.) …..общ брой нощувки…… Местоположение (местата за нощувки) …………………………………………………………………………………..

брой и вид стаи : ……………………………………. за ………………….. ………… броя възрастни или деца .

В. Вид на заведенията за хранене и развлечение (моля подчертайте) ресторант, таверна, бирария, други ..

Брой и вид на храненията, вкл. в пакетната цена : …….. закуска/и; ……..обяд/и; ………… вечеря/и

Забележка : Обедните и вечерните менюта не включват напитки. Те се заплащат по желание на място.

ІІІ. Посещения, екскурзии, трансфери и други услуги, включени в общата цена:

СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ “Селена тур”..

ІV. Специални изисквания на Потребителя (обект на допълнително потвърждение) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Общаценана пътуванетовEURO/USD,.равностойноств лева:……………………………………………………………………….

Словом …………………………………………………………………………………………………………………………….. лева /човек

Начин и срок на плащане на общата цена:

а) Депозит (размер): …………….. Депозитът за внася в момента на сключване на договора. Потребителят се задължава да заплати остатъка до пълната цена в срок до ……………………………………………………………..

б) Други плащания, невключени в общата цена, срок и начин на плащането им: …………………………………………

Днес …………………………..в гр. София, между “Селена тур” ООД, БУЛСТАТ 112129420, регистрация ф.д. № 803., удостоверение за регистрация № 03709/ 28.01.2005г. представлявано от Туроператора, от една страна и ….клиента…. като Потребител, от друга страна се сключва Договор за горепосоченото пътуване. Неразделна част от този договор за общите условияна „Селена тур“ ООД и всички документи, споменати в текста на Договора.. Този Договор се сключва на база на информацията на Туроператора по чл. 80 от ЗТ и изискванията на чл. 81 от ЗТ и на чл. 82 от същия закон, с които Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат.

Пътуването, посочено в т. І на тази бланка може да се осъществи само, ако е набран минимален брой участници от ……… души. В срок до ……………………….. Потребителят ще бъде уведомен, ако този брой не е набран. Задължителната застраховка “медицински разходи при болест и злополука” при пътуване в чужбина се сключва със застрахователна компания Булстрат АД. Застраховката е за срока на пътуването. Застрахователната сума е ……………………. и покрива рисковете съгласно условията на застраховката.

Потребителят декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка по чл. 97 от ЗТ. Застраховател: ЗАД „Армеец” със застрахователна полица № 1434013150000420704 от 22.07.2014г.

Записването е чрез турагент………………………………………………………….адрес……………………………………………………………..

Удостоверение за регистрация……………………………..ЕИК ………………………………………………………….

Този договор влиза в сила от датата на подписването и е валиден до крайната дата на пътуването.

Договорът се подписва в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

 

Туроператор: ……………………………….. ……… …………… Потребител : ……………………………………………………..……………