Общи условия за пътуване

Print Friendly, PDF & Email

 

Версия за печат

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

Туристическа агенция “Селена тур”ООД, наричан по-долу Туроператора, е лицензиран туроператор с удостоверение за регистрация № 03709/28.01.2005 г. По смисъла на чл. 42 от Закона за туризма за задължителна застраховка “Отговорност на туроператора”, “Селена тур” ООД е застрахована в ЗАД “ДаллБогг: Живот и здраве” със застрахователна полица № 0800004029/20.06.2018 г. валидна до 22.07.2019 г.В края на всяка календарна година застрахователната полица се подновява.

1. Записване за организирано пътуване

1.1. Записването е възможно чрез резервация по телефон, факс или e-mail чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след след подписване на договора за организирано пътуване и внасяне на депозит от потребителя в брой в офиса на Туроператора или чрез банков превод по банкова сметка в лева, посочена на сайта на фирмата на адрес: http://selenatur.bg

Размерът на депозита варира между 30% и 50% за различните програми за пътувания, като конкретния размер на изискуемия депозит е посочен за всеки конкретен случай в договора за организирано пътуване.

1.2. Резервации за пътувания в България следва да се направят поне 10 (десет) дни преди датата на пътуването. При резервация за настаняване се заплаща депозит 30% от общата цена на пътуването или цялата сума, в случай, че резервацията е направена в последния момент /по-малко от седмица преди пътуването/, освен ако не е уговорено друго в договора за организирано пътуване. Доплащането се извършва най-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго в договора за организирано пътуване.

1.3. Резервации за пътувания в чужбина се извършва поне 30 (тридесет) дни преди датата на пътуването, като конкретните срокове, плащания и формалности, съобразени със спецификата на конкретното пътуване, са посочени в договора за организирано пътуване. При останали свободни места за съответното пътуване, резервации се приемат и извън посочените в настоящата точка срокове.

1.4. В случай, че доплащането по сключения договор за организирано пътуване не е направено в посочените срокове, „СЕЛЕНА ТУР” ООД може да анулира резервацията без уведомяване на потребителя за това, освен ако неизплатената част от сумата е до 5% от стойността на пътуването, но не повече от 100 лева.

1.5. При заплащане на цялата сума на услугата по сключения договор за организирано пътуване Потребителят получава ваучер за пътуването, в който са описани услугите, заплатени от потребителя по сключения договор. При групово пътуване ваучерът се съхванява у водача на групата.

2. Визи

2.1. За пътувания в държави, за които се изисква виза за български граждани, Туроператорът е длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя, изразено в писмен вид ще съдейства на Потребителя, като му предостави необходимите документи (резервация, ваучър, билет и др.), ще подготви и внесе документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора документите, изискуеми от съответното посолство, както и да заплати таксите за визата. Непредоставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Посолство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация на Туроператора по чл. 28(5) от Закона за туризма.

3. Цени и плащане

3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30 % от общата сума. Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор.

3.3. Окончателното плащане се извършва не по късно от 14 календарни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго.

3.4. Цените, цитирани в евро се калкулират по курса на БНБ в деня на плащането.

3.5. Увеличение на цената на организираното пътуване е възможно при наличие на една от следните причини: покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна във валутните курсове, възникнали след подписването на договора, до 20 дни преди датата на заминаване.

3.6. Ако Туроператорът направи промяна в някои съществени клаузи от Договора, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя, но не по-късно от 10 дена преди началната дата на пътуването. Промяната в цената с повече от 5 на сто от пакетната цена се счита за значителна промяна на Договора. Замяната на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортното средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на договора.

3.7. Потребителят се задължава да уведоми Туроператора за решението си относно направените значителни промени в 3 –дневен срок след получаване на уведомлението до него, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, е-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението.

3.8. В случая на т.3.6 и т.3.7, Потребителят може да се откаже от Договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:

3.8.1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;

3.8.2. да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;

3.8.3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7 –дневен срок от датата на уведомлението за отказ.

4. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. да осигури на Потребителя задължителна медицинска застраховка за пътувания извън страната по стандартните условия на застрахователно дружество ЗД Уника и представи на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.

4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

4.2. Туроператорът има право да анулира Договора, без да носи никаква отговорност, ако Потербителят не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на задълженията си. Фактът на плащане се удостоверявa с надлежно оформен документ (касов ордер, бон или вносна бележка, за извършено плащане по банков път). Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените в този Договор срокове плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, пътуването се смята за анулирано по вина на потребителя.

4.3. Туроператорът си запазва правото да променя местата за настаняване на Потребителя в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини

4.4. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със ЗАД “ДаллБогг Живот и Здраве” АД. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването, ако той пожелае да се запознае с неговото съдържание.

4.5. Потребителят се задължава:

4.5.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи (редовен задграничен паспорт, лична карта, пълномощни и др.), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.

4.5.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 г., и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то той трябва да предостави нотариално заверена декларация от страна на двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата. (ако непълнолетният пътува само с единия си родител, необходимо е родителят да притежава декларация-заверено съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено или поради неправилно попълнена декларация Потебителят не е допуснат да премине границите на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на потребителя за непроведеното пътуване.

4.5.3. Да заплати в пълен размер и в установените от този Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.5.4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването заедно с туристическата група, към която е включен. В противен случай, всички произтичащи последствия са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

4.5.5. Да спазва часовете на приетата вече програма и да не нарушава със закъснения ритъма на пътуването. По време на пътуването в автобуса да не пие и пуши. При неявяването му на определената дата и час на отпътуването от дадено място Туроператорът не носи отговорност за неговото неявяване и не му дължи никакви обезщетения.

4.5.6. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

4.5.7. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.5.8. Да запознае с настоящите общи условия.

4.6. Потребителят има право в срок до 20 работни дни преди датата на отпътуване да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху Договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането и прехвърлянето.

5. Отговорност на страните

5.1. Туроператорът си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това Потребителя в срок до 5 календарни дни преди датата на отпътуване, в следните случаи:

– не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване на конкретното пътуване;

– при възникване на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./ В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на Договора, като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./ Извършените фактически разходи се удостоверяват с документи.

5.2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

– анулации и прекъсване на пътуването по лични причини от страна на Потребителя.

– отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;

– недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения;

5.3. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това са:

– потребителят в т.ч. неявяване от негова страна на определеното за отпътуване място и време;

– действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

– непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това;

– случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка2, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение. Описанието и цените на допълнителните услуги и екскурзии има информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител или представител на партньорската фирма на място.

5.4. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по сключения договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Съгласно чл. 94, ал. 1 от Закона за туризма максималната граница на отговорността на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги, като тази сума не обхваща подлежащите на връщане суми /вкл. цената на пътуването/ поради основания, предвидени в гражданското законодателство. Това ограничение не се прилага за случаи на засягане на здравето на Потребителя.

5.5. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това потребителя в срок до 24 часа преди датата на пътуването. Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.

5.6. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

5.6.1. при пътуване в чужбина:

а) до 60 календарни дни преди датата на отпътуване – без неустойки;

б) от 59 – 30 календарни дни преди датата на отпътуването – 50 % от внесения депозит;

в) от 29 – 20 календарни дни преди датата на отпътуването – 80% от внесения депозит;

г) от 19 –15 календарни дни преди датата на отпътуването – 100% от внесения депозит;

д) от 14 – 3 календарни дни преди датата на отпътуване – 80% от общата цена на организираното пътуване;

е) по-малко от 3 календарни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата сума за организираното пътуване.

5.6.2. при пътуване в страната:

а) до 20 календарни дни преди датата на отпътуване – без неустойки;

б) от 19 – 14 календарни дни преди датата на отпътуването – в размер на внесения депозит;

в) от 13 – 7 календарни дни преди датата на отпътуването – 50% от общата цена на организираното пътуване;

г) от 6 –3 календарни дни преди датата на отпътуването – 80% от общата цена на организираното пътуване;

д) по-малко от 3 календарни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата сума за организираното пътуване.

5.6.3. В случай, че потребителят прекрати своята почивка (екскурзия) през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай Потребителят не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

5.6.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребинеля, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

5.7. Туроператорът не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.

5.8. Туроператорът не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

5.9. Туроператорът не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности. В подобни случаи екскурзоводът и Туроператорът съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.

6. Спорове и рекламации

6.1. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на настояшия Договор, Потребителят се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворят всички заинтересовани страни.

6.2. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените от Потребителя услуги, трябва да бъдат предявени на място пред представители на Туроператора за отстраняване на слабостите. Ако на място няма представители на Туроператора, рекламациите се приемат от съответните средства за настаняване или водачите на преовзни средства, съответно – представителите на авиокомпаниите или параходствата. Представителят на туроператора подписва протокол, който се подписва и от туриста. Потребителят в срок от 14 календарни дни след завръщането си трябва да предяви рекламацията си при Туроператора.

6.3. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.

6.4. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на Потребителя.

6.5. Суми за заявени, но неизползвани услуги изцяло или частично по вина на Потребителя не се възстановяват.

7. Ред за изменение и прекратяване на Договора

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът, а за всички неуредени въпроси се прилага Закона за туризма и българското законодателство.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

8. Заключителни разпоредби

8.1. Туроператорът декларира, че предоставяните от потребителите лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни, обработват се само и единствено във връзка с изпълнението на подписания между страните договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

8.2. Правата си на достъп до лични данни съгласно Закона за защита на личните данни Потребителите могат да упражнят по седалището на Туроператора.

8.3. Всички спорни въпроси във връзка с Договора се решават чрез преговори, а при невъзможност – в съответствие със законодателството на Република България.

Дата на редакция на общите условия: 14.01.2018 г.