Аниматор в туризма

Print Friendly, PDF & Email

Учебен план

         “Туристическа анимация ” – професия “Аниматор в туризма”

трета степен на професионална квалификаци

Прием: входящо минимално образователно равнище – завършено средно образование

Общо брой часове:                960 часа

Брой часове по теория:          426 часа

Брой часове по практика:        534 часа

 

 ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯ “АНИМАТОР”, СПЕЦИАЛНОСТ “ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ”:

 

Основна цел  на обучението е придобиване на професионални компетенции –

теоретични знания, практически умения и професионално- личностни качества за успешно упражняване на професията „Аниматор”.

След завършване на пълния курс на обучение, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

  география, история и култура на България;

стандарта на анимационното обслужване;

технологичните процеси на туристическото обслужване;

терминологията на туристическото и анимационното обслужване;

организационни връзки и взаимоотношения в хотела;

социалнопсихологическите особености на обслужването и поведението на туристите;

техниката на подготовка на анимационната програма – гримиране, облекло,

сценични и специални ефекти, осветление и др.;

техниката на безопасност при провеждане на анимационни мероприятия.

ДА МОЖЕ:

  да изготвя информационно табло;

да провежда информационни срещи за новопристигнали туристи;

да изготвя анимационни програми за различни периоди на престой на туристите;

да изготвя специализирани анимационни програми за деца и възрастни;

да организира съревнователно- отборни игри и приобщителни мероприятия;

да провежда и води излети и екскурзии в района на курорта;

да води екскурзоводски беседи по време на пътуване;

бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и

рекламации и да вземе съответните мерки.

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

Наименование на учебните предмети

Теория

Практика

Общ брой

I.

Обща Задължителна професионална подготовка

57

81

138

1.

Здравословни и безопасни условия на труд и  опазване на околната среда.

8

2

10

2.

Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес.

6

6

12

3.

Комуникационни умения и работа в екип.

8

8

16

4.

Делово общуване, организация на работното място и работното време

5

5

10

5.

Работа с компютри: приложни програми, ползване на Интернет

30

60

90

II.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

170

188

358

6.

Възникване и развитие на масовия туризъм в света и в България.

4

4

8

7.

Структура на туристическата индустрия

8

8

16

8.

Нормативно-правна уредба в туризма

8

4

12

9.

Маркетинг и мениджмънт в туризма

14

14

28

10.

Счетоводство в туризма

8

16

24

11.

Световно културно-историческо наследство

14

20

34

12.

Алтернативен туризъм

6

14

20

13.

Чужд език по професията

100

100

200

14.

Професионална етика и туристическо поведение.

8

8

16

III.

СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯТА
„АНИМАТОР В ТУРИЗМА“,
 СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ“
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

179

225

404

15.

История на материалната и духовната култура по българските земи

10

10

20

16.

География на туризма

15

15

30

17.

Социален бит и етнография

10

10

20

18.

Технология и организация на екскурзоводското обслужване

25

30

55

19.

Култера на речта, комуникативност и сценично поведение

15

15

30

20.

Сценографи, грим и костюми

15

15

30

21.

Технология и организация на спортно-развлекателната дейност в туризма

12

12

24

22.

Туристическа анимация

72

78

150

23.

Охранителни мерки и безопасност

5

10

15

24.

Учебна практика

30

30

IV.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

20

40

60

1.

Управление на екипи

20

40

60

ВСИЧКО:

426

534

960

 

III. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява

завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от

модулите са разработени учебни програми.

2. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на трета степен на

професионална квалификация по професията “Аниматор в туризма”, специалност

“Туристическа анимация”.

3. Продължителността на учебните седмици и учебните часове се фиксира в учебните

графици за всеки организиран квалификационен курс.

4. Оценяване на междинно и изходно ниво

Обучаващите ще полагат междинни практически тестове след завършване на всеки модул от обучението си.

5. Удостоверяване на професионалното обучение

Обучението завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика на професията по национална изпитна програма в съответствие с ДОИ за професията и съгласно чл. 36 от ЗПОО.

 

Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания на обучаващата

институция или на възложителите. Оценяването на професионалните компетенции се

извършва по единни национални критерии (чл. 36, ал. 2 от ЗПОО).

Комисиите за провеждане на изпита се назначават от Управителя на ЦПО, като могат да

включват представители на ЦПО, на заявители на обучението и на служители, с

квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години по професията, съгласно чл. 35 от ЗПОО.

Успешно положилите изпита получават Свидетелство за придобита трета степен на

професионална квалификация, съгласно чл. 38 на ЗПОО.

 

 

 

 

 

 

 

 [:en]

Учебен план

         “Туристическа анимация ” – професия “Аниматор в туризма”

                            трета степен на професионална квалификаци

Прием: входящо минимално образователно равнище – завършено средно образование

Общо брой часове:                960 часа

Брой часове по теория:          426 часа

Брой часове по практика:        534 часа

 

 ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯ “АНИМАТОР”, СПЕЦИАЛНОСТ “ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ”:

 

Основна цел  на обучението е придобиване на професионални компетенции –

теоретични знания, практически умения и професионално- личностни качества за успешно упражняване на професията „Аниматор”.

След завършване на пълния курс на обучение, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

  география, история и култура на България;

  стандарта на анимационното обслужване;

  технологичните процеси на туристическото обслужване;

  терминологията на туристическото и анимационното обслужване;

  организационни връзки и взаимоотношения в хотела;

  социалнопсихологическите особености на обслужването и поведението на туристите;

  техниката на подготовка на анимационната програма – гримиране, облекло,

сценични и специални ефекти, осветление и др.;

  техниката на безопасност при провеждане на анимационни мероприятия.

ДА МОЖЕ:

  да изготвя информационно табло;

  да провежда информационни срещи за новопристигнали туристи;

  да изготвя анимационни програми за различни периоди на престой на туристите;

  да изготвя специализирани анимационни програми за деца и възрастни;

  да организира съревнователно- отборни игри и приобщителни мероприятия;

  да провежда и води излети и екскурзии в района на курорта;

  да води екскурзоводски беседи по време на пътуване;

  бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и

рекламации и да вземе съответните мерки.

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

Наименование на учебните предмети

Теория

Практика

Общ брой

I.

Обща Задължителна професионална подготовка

57

81

138

1.

Здравословни и безопасни условия на труд и  опазване на околната среда.

8

2

10

2.

Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес.

6

6

12

3.

Комуникационни умения и работа в екип.

8

8

16

4.

Делово общуване, организация на работното място и работното време

5

5

10

5.

Работа с компютри: приложни програми, ползване на Интернет

30

60

90

II.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

170

188

358

6.

Възникване и развитие на масовия туризъм в света и в България.

4

4

8

7.

Структура на туристическата индустрия

8

8

16

8.

Нормативно-правна уредба в туризма

8

4

12

9.

Маркетинг и мениджмънт в туризма

14

14

28

10.

Счетоводство в туризма

8

16

24

11.

Световно културно-историческо наследство

14

20

34

12.

Алтернативен туризъм

6

14

20

13.

Чужд език по професията

100

100

200

14.

Професионална етика и туристическо поведение.

8

8

16

 

III.

СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯТА
„АНИМАТОР В ТУРИЗМА“,
 СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ“
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

179

 

225

 

404

15.

История на материалната и духовната култура по българските земи

10

10

20

16.

География на туризма

15

15

30

17.

Социален бит и етнография

10

10

20

18.

Технология и организация на екскурзоводското обслужване

25

30

55

19.

Култера на речта, комуникативност и сценично поведение

15

15

30

20.

Сценографи, грим и костюми

15

15

30

21.

Технология и организация на спортно-развлекателната дейност в туризма

12

12

24

22.

Туристическа анимация

72

78

150

23.

Охранителни мерки и безопасност

5

10

15

24.

Учебна практика

30

30

IV.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

20

40

60

1.

Управление на екипи

20

40

60

 

 

ВСИЧКО:

 

426

 

534

 

960

 

III. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява

завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от

модулите са разработени учебни програми.

2. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на трета степен на

професионална квалификация по професията “Аниматор в туризма”, специалност

“Туристическа анимация”.

3. Продължителността на учебните седмици и учебните часове се фиксира в учебните

графици за всеки организиран квалификационен курс.

4. Оценяване на междинно и изходно ниво

Обучаващите ще полагат междинни практически тестове след завършване на всеки модул от обучението си.

5. Удостоверяване на професионалното обучение

Обучението завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика на професията по национална изпитна програма в съответствие с ДОИ за професията и съгласно чл. 36 от ЗПОО.

 

 Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания на обучаващата

институция или на възложителите. Оценяването на професионалните компетенции се

извършва по единни национални критерии (чл. 36, ал. 2 от ЗПОО).

Комисиите за провеждане на изпита се назначават от Управителя на ЦПО, като могат да

включват представители на ЦПО, на заявители на обучението и на служители, с

квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години по професията, съгласно чл. 35 от ЗПОО.

 Успешно положилите изпита получават Свидетелство за придобита трета степен на

професионална квалификация, съгласно чл. 38 на ЗПОО.

 

 

 

 

 

 

 

 

[:ru]

Учебен план

         “Туристическа анимация ” – професия “Аниматор в туризма”

                            трета степен на професионална квалификаци

Прием: входящо минимално образователно равнище – завършено средно образование

Общо брой часове:                960 часа

Брой часове по теория:          426 часа

Брой часове по практика:        534 часа

 

 ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯ “АНИМАТОР”, СПЕЦИАЛНОСТ “ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ”:

 

Основна цел  на обучението е придобиване на професионални компетенции –

теоретични знания, практически умения и професионално- личностни качества за успешно упражняване на професията „Аниматор”.

След завършване на пълния курс на обучение, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

  география, история и култура на България;

  стандарта на анимационното обслужване;

  технологичните процеси на туристическото обслужване;

  терминологията на туристическото и анимационното обслужване;

  организационни връзки и взаимоотношения в хотела;

  социалнопсихологическите особености на обслужването и поведението на туристите;

  техниката на подготовка на анимационната програма – гримиране, облекло,

сценични и специални ефекти, осветление и др.;

  техниката на безопасност при провеждане на анимационни мероприятия.

ДА МОЖЕ:

  да изготвя информационно табло;

  да провежда информационни срещи за новопристигнали туристи;

  да изготвя анимационни програми за различни периоди на престой на туристите;

  да изготвя специализирани анимационни програми за деца и възрастни;

  да организира съревнователно- отборни игри и приобщителни мероприятия;

  да провежда и води излети и екскурзии в района на курорта;

  да води екскурзоводски беседи по време на пътуване;

  бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и

рекламации и да вземе съответните мерки.

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

Наименование на учебните предмети

Теория

Практика

Общ брой

I.

Обща Задължителна професионална подготовка

57

81

138

1.

Здравословни и безопасни условия на труд и  опазване на околната среда.

8

2

10

2.

Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес.

6

6

12

3.

Комуникационни умения и работа в екип.

8

8

16

4.

Делово общуване, организация на работното място и работното време

5

5

10

5.

Работа с компютри: приложни програми, ползване на Интернет

30

60

90

II.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

170

188

358

6.

Възникване и развитие на масовия туризъм в света и в България.

4

4

8

7.

Структура на туристическата индустрия

8

8

16

8.

Нормативно-правна уредба в туризма

8

4

12

9.

Маркетинг и мениджмънт в туризма

14

14

28

10.

Счетоводство в туризма

8

16

24

11.

Световно културно-историческо наследство

14

20

34

12.

Алтернативен туризъм

6

14

20

13.

Чужд език по професията

100

100

200

14.

Професионална етика и туристическо поведение.

8

8

16

 

III.

СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯТА
„АНИМАТОР В ТУРИЗМА“,
 СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ“
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

179

 

225

 

404

15.

История на материалната и духовната култура по българските земи

10

10

20

16.

География на туризма

15

15

30

17.

Социален бит и етнография

10

10

20

18.

Технология и организация на екскурзоводското обслужване

25

30

55

19.

Култера на речта, комуникативност и сценично поведение

15

15

30

20.

Сценографи, грим и костюми

15

15

30

21.

Технология и организация на спортно-развлекателната дейност в туризма

12

12

24

22.

Туристическа анимация

72

78

150

23.

Охранителни мерки и безопасност

5

10

15

24.

Учебна практика

30

30

IV.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

20

40

60

1.

Управление на екипи

20

40

60

 

 

ВСИЧКО:

 

426

 

534

 

960

 

III. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява

завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от

модулите са разработени учебни програми.

2. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на трета степен на

професионална квалификация по професията “Аниматор в туризма”, специалност

“Туристическа анимация”.

3. Продължителността на учебните седмици и учебните часове се фиксира в учебните

графици за всеки организиран квалификационен курс.

4. Оценяване на междинно и изходно ниво

Обучаващите ще полагат междинни практически тестове след завършване на всеки модул от обучението си.

5. Удостоверяване на професионалното обучение

Обучението завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика на професията по национална изпитна програма в съответствие с ДОИ за професията и съгласно чл. 36 от ЗПОО.

 

 Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания на обучаващата

институция или на възложителите. Оценяването на професионалните компетенции се

извършва по единни национални критерии (чл. 36, ал. 2 от ЗПОО).

Комисиите за провеждане на изпита се назначават от Управителя на ЦПО, като могат да

включват представители на ЦПО, на заявители на обучението и на служители, с

квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години по професията, съгласно чл. 35 от ЗПОО.

 Успешно положилите изпита получават Свидетелство за придобита трета степен на

професионална квалификация, съгласно чл. 38 на ЗПОО.