Курс за Екскурзовод

Print Friendly, PDF & Email

Учебен план

“Екскурзоводско обслужване” – професия “Екскурзовод”

трета степен на професионална квалификация

Прием:                                 след завършено средно образование

Общ брой часове:                  960 часа

Брой часове по теория:          426 часа

Брой часове по практика:        534 часа

 

I. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “ЕКСКУРЗОВОД”, СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“:

       Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за упражняване на професията „Екскурзовод“. Лицата придобили професионална квалификация трябва да притежават висока обща култура, познания във всяка област, свързана с природни забележителности, исторически и културни паметници, с постиженията в социално-икономическата сфера, както и културното развитие на страната ни.

След завършване на професионалното обучение  по специалността, обучаваният трябва да знае:

 • основните правила за безопасна работа
 • правата и задълженията си, съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, договорните отношения между работодател и работник
 • ролята и мястото си при решаване на проблеми, вземане на решения и участието в работата на екипа
 • общите икономически принципи за организация и развитие на туризма
 • основните моменти от културологията и приципите на делово общуване
 • общите правила за работа с компютър
 • стандарта на обслужване на различните работни места – на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти
 • терминологията на туристическото обслужване
 • хигиенни изисквания за местата, посещавани от туристите
 • специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност
 • основните принципи на маркетинга и рекламата
 • паспортните, митнически и гранично-пропускателни формалности
 • българските и европейски разпоредби в областта на пътническия транспорт

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да може:

 • да провежда екскурзии в страната и чужбина, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут
 • да използва чужд език по време на работа
 • да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания
 • да прилага комуникативни умения
 • да прилага технологията на туристическото обслужване
 • да оперира с техническите съоръжения
 • да прилага правната уредба в туризма
 • да работи с чуждестранни туристи
 • да използва ефективни средства за комуникация, да прави отчет на извършената работа
 • да ползва специализирани програмни продукти в интернет
 • да осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на задълженията си
 • да прилага системите на организация на труда
 • да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност
 • да изпълнява функции на водач, придружител, преводач, организатор, аниматор по време на пътуване, отговорник по трансфери и настаняване
 • стриктно да следи за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги

 

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

 

Наименование на учебните предмети

Теория

Практика 

   Брой часове

I.

Обща Задължителна професионална подготовка

57

81

138

1.

Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

8

2

10

2.

Трудово-правни и икономически знания; организация на трудовия процес

6

6

12

3.

Комуникационни умения и работа в екип

8

8

16

4.

Делово общуване, организация на работното място и работно време

5

5

10

5.

Работа с компютри; приложни програми, ползване на интернет

30

60

90

II.

ОТРАСЛОВА Задължителна професионална подготовка

170

188

358

6.

Възникване и развитие на туризма в световен мащаб и в България

4

4

8

7..

Структура на туристическата индустрия.

8

8

16

8.

Нормативно-правна уредба в туризма

8

4

12

9.

Маркетинг и мениджмънт в туризма

20

20

40

10.

Счетоводство в туризма

8

16

24

11.

Световно културно-историческо наследство

14

20

34

12.

Алтернативен туризъм

6

14

20

13.

Чужд език по професията

100

100

200

14.

Професионална етика и туристическо поведение

2

2

4

 

III.

СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД“,

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Професионална подготовка

179

225

404

15

Технология и организация на екскурзоводството

179

195

374

16

Учебна практика

30

30

IV

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

20

40

60

17

Управление на екипи

20

40

60

ВСИЧКО:

426

534

960

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.
 2. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Екскурзовод“, специалност „Екскурзоводско обслужване“.
 3. Продължителността на учебните седмици и учебните часове се фиксират в учебните графици за всеки организиран квалификационен курс.
 4. Оценяване на междинно и изходно ниво
  Обучаващите се ще полагат междинни практически тестове след завършване на всеки модул от обучението си.
 5. Удостоверяване на професионалното обучение.

Обучението завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика на професията по национална изпитна програма в съответствие с ДОИ за професията и съгласно чл.36 от ЗПОО. Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания на обучаващата институция или на възложителите. Оценяването на професионалните компетенции се извършва по единни национални критерии /чл.36, ал.2 от ЗПОО/. Комисиите за провеждане на изпита се назначават от Директора на ЦПО като могат да включат представители на ЦПО, на заявителя на обучението и на служители, с квалификация и трудов стаж не по-малък от 4 години по професията, съгласно чл.35 от ЗПОО.

Успешно положилите изпита получават Свидетелство за придобита трета степен на професионална квалификация, съгласно чл.38 на ЗПОО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[:en]

Учебен план

           “Екскурзоводско обслужване” – професия “Екскурзовод”

             трета степен на професионална квалификация

Прием:                                 след завършено средно образование

Общ брой часове:                  960 часа

Брой часове по теория:          426 часа

Брой часове по практика:        534 часа

 

I. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “ЕКСКУРЗОВОД”, СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“:

              Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за упражняване на професията „Екскурзовод“. Лицата придобили професионална квалификация трябва да притежават висока обща култура, познания във всяка област, свързана с природни забележителности, исторически и културни паметници, с постиженията в социално-икономическата сфера, както и културното развитие на страната ни.

След завършване на професионалното обучение  по специалността, обучаваният трябва да знае:

 • основните правила за безопасна работа
 • правата и задълженията си, съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, договорните отношения между работодател и работник
 • ролята и мястото си при решаване на проблеми, вземане на решения и участието в работата на екипа
 • общите икономически принципи за организация и развитие на туризма
 • основните моменти от културологията и приципите на делово общуване
 • общите правила за работа с компютър
 • стандарта на обслужване на различните работни места – на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти
 • терминологията на туристическото обслужване
 • хигиенни изисквания за местата, посещавани от туристите
 • специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност
 • основните принципи на маркетинга и рекламата
 • паспортните, митнически и гранично-пропускателни формалности
 • българските и европейски разпоредби в областта на пътническия транспорт

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да може:

 • да провежда екскурзии в страната и чужбина, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут
 • да използва чужд език по време на работа
 • да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания
 • да прилага комуникативни умения
 • да прилага технологията на туристическото обслужване
 • да оперира с техническите съоръжения
 • да прилага правната уредба в туризма
 • да работи с чуждестранни туристи
 • да използва ефективни средства за комуникация, да прави отчет на извършената работа
 • да ползва специализирани програмни продукти в интернет
 • да осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на задълженията си
 • да прилага системите на организация на труда
 • да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност
 • да изпълнява функции на водач, придружител, преводач, организатор, аниматор по време на пътуване, отговорник по трансфери и настаняване
 • стриктно да следи за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги

 

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

 

Наименование на учебните предмети

Теория

Практика 

   Брой часове

I.

Обща Задължителна професионална подготовка

57

81

138

1.

Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

8

2

10

2.

Трудово-правни и икономически знания; организация на трудовия процес

6

6

12

3.

Комуникационни умения и работа в екип

8

8

16

4.

Делово общуване, организация на работното място и работно време

5

5

10

5.

Работа с компютри; приложни програми, ползване на интернет

30

60

90

II.

ОТРАСЛОВА Задължителна професионална подготовка

170

188

358

6.

Възникване и развитие на туризма в световен мащаб и в България

4

4

8

7..

Структура на туристическата индустрия.

8

8

16

8.

Нормативно-правна уредба в туризма

8

4

12

9.

Маркетинг и мениджмънт в туризма

20

20

 

40

 

 

 

 

10.

Счетоводство в туризма

8

16

24

11.

Световно културно-историческо наследство

14

20

34

12.

Алтернативен туризъм

6

14

20

13.

Чужд език по професията

100

100

200

 

14.

Професионална етика и туристическо поведение

2

2

4

 

III.

СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД“,

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Професионална подготовка

179

225

404

15

Технология и организация на екскурзоводството

179

195

374

16

Учебна практика

30

30

IV

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

20

40

60

17

Управление на екипи

20

40

60

 

ВСИЧКО:

426

534

960

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.
 2. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Екскурзовод“, специалност „Екскурзоводско обслужване“.
 3. Продължителността на учебните седмици и учебните часове се фиксират в учебните графици за всеки организиран квалификационен курс.
 4. Оценяване на междинно и изходно ниво
  Обучаващите се ще полагат междинни практически тестове след завършване на всеки модул от обучението си.
 5. Удостоверяване на професионалното обучение.

Обучението завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика на професията по национална изпитна програма в съответствие с ДОИ за професията и съгласно чл.36 от ЗПОО. Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания на обучаващата институция или на възложителите. Оценяването на професионалните компетенции се извършва по единни национални критерии /чл.36, ал.2 от ЗПОО/. Комисиите за провеждане на изпита се назначават от Директора на ЦПО като могат да включат представители на ЦПО, на заявителя на обучението и на служители, с квалификация и трудов стаж не по-малък от 4 години по професията, съгласно чл.35 от ЗПОО.

 Успешно положилите изпита получават Свидетелство за придобита трета степен на професионална квалификация, съгласно чл.38 на ЗПОО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[:ru]

Учебен план

           “Екскурзоводско обслужване” – професия “Екскурзовод”

             трета степен на професионална квалификация

Прием:                                 след завършено средно образование

Общ брой часове:                  960 часа

Брой часове по теория:          426 часа

Брой часове по практика:        534 часа

 

I. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “ЕКСКУРЗОВОД”, СПЕЦИАЛНОСТ “ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“:

              Основна цел на обучението е придобиване на професионални компетенции за упражняване на професията „Екскурзовод“. Лицата придобили професионална квалификация трябва да притежават висока обща култура, познания във всяка област, свързана с природни забележителности, исторически и културни паметници, с постиженията в социално-икономическата сфера, както и културното развитие на страната ни.

След завършване на професионалното обучение  по специалността, обучаваният трябва да знае:

 • основните правила за безопасна работа
 • правата и задълженията си, съгласно Кодекса на труда и нормативната база в туризма, договорните отношения между работодател и работник
 • ролята и мястото си при решаване на проблеми, вземане на решения и участието в работата на екипа
 • общите икономически принципи за организация и развитие на туризма
 • основните моменти от културологията и приципите на делово общуване
 • общите правила за работа с компютър
 • стандарта на обслужване на различните работни места – на открито, в автобуса, в музея, в хотела, в зала и по туристическите обекти
 • терминологията на туристическото обслужване
 • хигиенни изисквания за местата, посещавани от туристите
 • специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност
 • основните принципи на маркетинга и рекламата
 • паспортните, митнически и гранично-пропускателни формалности
 • българските и европейски разпоредби в областта на пътническия транспорт

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва да може:

 • да провежда екскурзии в страната и чужбина, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут
 • да използва чужд език по време на работа
 • да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания
 • да прилага комуникативни умения
 • да прилага технологията на туристическото обслужване
 • да оперира с техническите съоръжения
 • да прилага правната уредба в туризма
 • да работи с чуждестранни туристи
 • да използва ефективни средства за комуникация, да прави отчет на извършената работа
 • да ползва специализирани програмни продукти в интернет
 • да осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на задълженията си
 • да прилага системите на организация на труда
 • да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност
 • да изпълнява функции на водач, придружител, преводач, организатор, аниматор по време на пътуване, отговорник по трансфери и настаняване
 • стриктно да следи за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги

 

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

 

Наименование на учебните предмети

Теория

Практика 

   Брой часове

I.

Обща Задължителна професионална подготовка

57

81

138

1.

Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

8

2

10

2.

Трудово-правни и икономически знания; организация на трудовия процес

6

6

12

3.

Комуникационни умения и работа в екип

8

8

16

4.

Делово общуване, организация на работното място и работно време

5

5

10

5.

Работа с компютри; приложни програми, ползване на интернет

30

60

90

II.

ОТРАСЛОВА Задължителна професионална подготовка

170

188

358

6.

Възникване и развитие на туризма в световен мащаб и в България

4

4

8

7..

Структура на туристическата индустрия.

8

8

16

8.

Нормативно-правна уредба в туризма

8

4

12

9.

Маркетинг и мениджмънт в туризма

20

20

 

40

 

 

 

 

10.

Счетоводство в туризма

8

16

24

11.

Световно културно-историческо наследство

14

20

34

12.

Алтернативен туризъм

6

14

20

13.

Чужд език по професията

100

100

200

 

14.

Професионална етика и туристическо поведение

2

2

4

 

III.

СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД“,

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Професионална подготовка

179

225

404

15

Технология и организация на екскурзоводството

179

195

374

16

Учебна практика

30

30

IV

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

20

40

60

17

Управление на екипи

20

40

60

 

ВСИЧКО:

426

534

960

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.
 2. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Екскурзовод“, специалност „Екскурзоводско обслужване“.
 3. Продължителността на учебните седмици и учебните часове се фиксират в учебните графици за всеки организиран квалификационен курс.
 4. Оценяване на междинно и изходно ниво
  Обучаващите се ще полагат междинни практически тестове след завършване на всеки модул от обучението си.
 5. Удостоверяване на професионалното обучение.

Обучението завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика на професията по национална изпитна програма в съответствие с ДОИ за професията и съгласно чл.36 от ЗПОО. Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания на обучаващата институция или на възложителите. Оценяването на професионалните компетенции се извършва по единни национални критерии /чл.36, ал.2 от ЗПОО/. Комисиите за провеждане на изпита се назначават от Директора на ЦПО като могат да включат представители на ЦПО, на заявителя на обучението и на служители, с квалификация и трудов стаж не по-малък от 4 години по професията, съгласно чл.35 от ЗПОО.

 Успешно положилите изпита получават Свидетелство за придобита трета степен на професионална квалификация, съгласно чл.38 на ЗПОО.