Хотелиер

Print Friendly, PDF & Email

 

Учебен план

           “Организация на хотелиерството” – професия “Хотелиер”

             трета степен на професионална квалификация

 

Прием: входящо образователно равнище – средно образование

Общо брой часове:                960 часа

Брой часове по теория:          434 часа

Брой часове по практика:        526 часа

 

            І. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

След завършване на професионалното обучение по професия 811010 Хотелиер”, специалност 8110101Организация на хотелиерството”, обучаваният трябва да има:

ЗНАНИЯ ЗА:

 • основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип;
 • правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки;
 • информационните технологии и ползването им в туризма;
 • осъществяването на комуникация на чужд език;
 • основите на пазарната икономика – основните понятия в микроикономиката и макроикономиката;
 • основите на туризма: нормативната база на туризма; управлението на туристическа фирма в пазарни условия; управлението и мотивацията на персонала, ценообразуването, иновациите в туризма;
 • счетоводството и отчетността в туризма;
 • професионалната етика и туристическото поведение;
 • санитарно-хигиенните изисквания в туризма;
 • технологията на хотелиерството: характеристиките на хотелиерството; материалната база в хотелиерството; технологията и организацията на хотелиерското обслужване при предоставянето на основни и допълнителни услуги; организацията, управлението и мотивацията на персонала; ценообразуването, източниците на приходи, видовете разходи, определянето на печалбата и рентабилността; мениджмънта в хотелиерството; стандартите за обслужване и осигуряването на безопасност на туристите;
 • организацията и функционирането на кухнята;
 • организацията и функционирането на ресторанта;
 • организацията и функционирането на преден офис;
 • технологията на допълнителните дейности в туризма.

УМЕНИЯ ЗА:

 • организирането на процеса на посрещане, настаняване и изпращане на гостите;
 • рекламирането на хотелиерската дейност;
 • спазването на стандартите на обслужване на различните работни места в хотела;
 • контролирането на състоянието и текущото поддържане на: стаите за гости, общите помещения, служебните офиси и функционалните площи; чистотата и изрядността на униформените и работните облекла на персонала;
 • анализирането и контролирането на първичната счетоводна отчетност на рецепцията и на всички работни места с финансова, материална и имущест­вена отговорност;
 • извършването на подбор, оценка и обучение на персонала;
 • осъществяването на професионален контакт с чуждестранни гости;
 • осъществяването на ефективни комуникации и делово общуване;
 • работа с машините и съоръженията в хотелиерството;
 • спазването на трудовата и финансовата дисциплина;
 • работа с офис-техника и ползване на предпазни средства при работа с нея;
 • работа с персонален компютър;
 • прилагането на новите програмни продукти, информационни технологии и системи в туризма;
 • обобщаването, анализирането и оценяването на изпълнението на собствената работа.

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА ПО МОДУЛИ И ЧАСОВЕ:

№ по ред

 

 Видове подготовка, модули

 Теория

Практика

Общ брой 

А

Задължителна професионална подготовка

 

 

 

А1

Обща задължителна професионална подготовка

76

10

86

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

8

2.

Трудово-правни и икономически знания.

18

18

3.

Бизнес-комуникация и делово общуване. Работа в екип

10

10

20

4.

Икономика и мениджмънт в туризма

16

16

5.

Маркетинг и реклама в туризма. Връзки с обществеността

24

24

А2

Отраслова задължителна професионална подготовка

120

70

190

1.

Чужд език по професията

30

40

70

2.

Основи на туризма.

10

10

3.

Санитарно-хигиенни изисквания. Система на безопасност

10

10

4.

Счетоводство и отчетност в туризма

12

6

18

5.

Професионална етика и туристическо поведение

8

 

8

6.

Информационни технологии  туризма

24

18

42

6.

Законодателство, счетоводство и отчетност.

6

6

12

7.

Културология

10

10

8.

Хигиена на храненето и хранителното законодателство

10

 

10

А3

Специфична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка

218

406

624

1.

Организация и функциониране на кухнята.

20

20

40

2.

Организация и функциониране на ресторанта

20

20

40

3.

Технология на хотеиерското обслужване

64

68

132

4.

Екология в туризма

8

20

28

5.

Организация и управление на малкото предприятие в туризма

20

20

40

6.

Технология на допълнителните дейности в туризма

20

20

40

7.

География на тризма

34

40

74

8.

История на материалната и духовната култура

20

38

58

9.

Обмяна на валута

4

20

24

10.

Неотложна медицинска помощ в туризма

8

20

28

11.

Производствена практика по професията

120

120

Б.

Избираема професионална подготовка

20

40

60

16.

Инструменти за външно финансиране в туризма. Планиране на проекти.

20

40

60

 

Всичко:

434

526

960

ІІІ. Обяснителни бележки

            1. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на трета степен на

професионална квалификация по професията “Хотелиер”, специалност “Организация на хотелиерството“.

            2. Продължителността на учебните часове се фиксира в учебните графици за всеки

организиран квалификационен курс.

            3. Оценяване на междинно и изходно ниво

Обучаващите ще полагат междинни практически тестове след завършване на всеки

модул от обучението си.

            4. Учебният план е структуриран според ДОИ за конкретната професия и по начин, който

да улесни процеса на валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

            5. Удостоверяване на професионалното обучение

Обучението завършва с полагане на Държавен изпит по теория на професията по национална изпитна програма в съответствие с ДОИ, съгласно чл. 36 от ЗПОО.

            Изпитът по практика на професията се провежда по задания, определени от ЦПО,

след съгласуване с представителите на работодателите и на работниците. Оценяването

на професионалните компетенции се извършва по единни национални критерии.

            Комисиите за провеждане на изпита се назначават от Управителя на ЦПО, като те

включват представители на ЦПО и, когато е приложимо, на работодателя, заявител на

обучението и на служителите, с квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години

по професията, съгласно чл. 35 от ЗПОО.

            Успешно положилите изпита получават Свидетелство за придобита степен на

професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.