Оперативен Счетоводител

Print Friendly, PDF & Email

Учебен план

“Оперативно счетоводство” – професия “Оперативен счетоводител”

трета степен на професионална квалификация

 

Прием:                                 след завършено средно образование

Общо брой часове:                  960 часа

Брой часове по теория:            469 часа

Брой часове по практика:     491 часа

I. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”,  СПЕЦИАЛНОСТ “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО“

            Основна цел на програмата  е да регламентира условията и реда  за придобиване    на трета степен на професионална квалификация в съответствие със   Закона за професионалното образование и обучение; държавните  образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Оперативен счетоводител”, утвърдени с наредба; държавното образователно изискване за системата на оценяване; държавното образователно изискване за документите в системата на народната просвета.

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва да:

·използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна работа и не замърсява околната среда;

· познава основните икономически категории;

· познава стопанското устройство на страната;

· разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;

·разпознава юридическите форми на предприятията с техните положителни и отрицателни характерни особености; тяхното създаване, преобразуване и закриване;

·различава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; характеризира отчетните обекти в предприятията;

·познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;

·познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;

·познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

·подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;

·планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;

·умее да попълва документи при кандидатстване на работа, заявления и молби към работодателя във връзка с трудовото законодателство;

·познава структурата на предприятието и може да открои ролята на оперативния счетоводител за спазване на финансовата дисциплина;

работи в екип, спазва етични норми на поведение;

·съзнава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията, като се старае да повишава квалификацията си;

·работи с изчислителна и офис техника: калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно оборудване, машина за унищожаване на документи;
използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни, намира информация в интернет; получава и изпраща писма, сканирани документи чрез електронна поща;

·разчита документи на чужд език и осъществява комуникация на чужд език по повод възникнали обстоятелства, свързани с изпълнявани задачи.

·познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност; опознава организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;

·разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на стопанските единици; характеризира отчетните обекти в предприятията;

·познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;

·познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях; познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

·подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;

·планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;

·умее да разпределя работата в екипа и помощния персонал, осигурява помощ и контрол на същия, подсигурява своевременното приключване на планираните дейности в срок.

·знае характеристиката на отчетните обекти в предприятието и тяхната класификация;

·спазва изискванията и регламентите на нормативните актове за признаване, оценка и счетоводно отчитане на отчетните обекти в предприятието;

·познава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери на стопанството;

знае характеристиката на международните сделки и сделките в рамките на ЕС и може да организира счетоводното им отчитане в предприятието;

·познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси;

·познава изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на предприятията;

·планира и организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно определени или поставени от прекия ръководител;

·съставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация на конкретно работно място в предприятието;

·работи със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.;

·проявява инициативност за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност.

II УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на предметите /модулите/

Брой часове

Теория

Прак-

тика

І.

ОБЩА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА     ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

104

64

40

1.1.

Охрана на труда. Опазване на околната среда

8

8

1.2.

Организация на трудовия процес. Общи принципи

на трудовото законодателство

16

16

1.3.

Бизнес – комуникации

24

16

8

1.4.

Офис, съобщителна и компютърна техника

16

8

8

1.5.

Информационни технологии- Windows, Word, Excel,

Power Point, Internet

40

16

24

ІІ.

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

120

68

52

2.1.

Микроикономика

24

8

16

2.2.

Макроикономика

24

8

16

2.3.

Право

32

32

2.4

Обща теория на счетоводството

40

20

20

ІІІ.

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

168

92

76

3.1.

Чужд език по професията – английски

24

12

12

3.2.

Икономика на предприятието

32

16

16

3.3.

Финанси

40

24

16

3.4.

Статистика

40

24

16

3.5.

Пари, банки, парична политика

32

16

16

ІV.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

568

225

343

4.1.

Счетоводство на предприятието

222

111

111

4.2.

Управленско счетоводство

56

30

26

4.3.

Банково счетоводство

41

26

15

4.4.

Бюджетно счетоводство

22

12

10

4.5.

Търговско счетоводство

40

24

16

4.6

Международни счетоводни стандарти

20

13

7

4.7

Финансов и данъчен контрол

19

19

4.8.

Компютърна обработка на финансово – счетоводна

информация

20

10

10

4.9.

Производствена практика

128

128

ОБЩО

960

469

491

 

 

 

 

 [:en]

Учебен план

         “Оперативно счетоводство” – професия “Оперативен счетоводител”

          трета степен на професионална квалификация

 

Прием:                                 след завършено средно образование

Общо брой часове:                  960 часа

Брой часове по теория:            469 часа

Брой часове по практика:     491 часа

I. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”,  СПЕЦИАЛНОСТ “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО“

            Основна цел на програмата  е да регламентира условията и реда  за придобиване    на трета степен на професионална квалификация в съответствие със   Закона за професионалното образование и обучение; държавните  образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Оперативен счетоводител”, утвърдени с наредба; държавното образователно изискване за системата на оценяване; държавното образователно изискване за документите в системата на народната просвета.

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва да:

·използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна работа и не замърсява околната среда;

· познава основните икономически категории;

· познава стопанското устройство на страната;

· разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;

·разпознава юридическите форми на предприятията с техните положителни и отрицателни характерни особености; тяхното създаване, преобразуване и закриване;

·различава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; характеризира отчетните обекти в предприятията;

·познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;

·познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;

·познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

·подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;

·планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;

·умее да попълва документи при кандидатстване на работа, заявления и молби към работодателя във връзка с трудовото законодателство;

·познава структурата на предприятието и може да открои ролята на оперативния счетоводител за спазване на финансовата дисциплина;           

работи в екип, спазва етични норми на поведение;

·съзнава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията, като се старае да повишава квалификацията си;

·работи с изчислителна и офис техника: калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно оборудване, машина за унищожаване на документи;
използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни, намира информация в интернет; получава и изпраща писма, сканирани документи чрез електронна поща;

·разчита документи на чужд език и осъществява комуникация на чужд език по повод възникнали обстоятелства, свързани с изпълнявани задачи.

·познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност; опознава организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;

·разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на стопанските единици; характеризира отчетните обекти в предприятията;

·познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;

·познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях; познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

·подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;

·планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;

·умее да разпределя работата в екипа и помощния персонал, осигурява помощ и контрол на същия, подсигурява своевременното приключване на планираните дейности в срок.

·знае характеристиката на отчетните обекти в предприятието и тяхната класификация;

·спазва изискванията и регламентите на нормативните актове за признаване, оценка и счетоводно отчитане на отчетните обекти в предприятието;

·познава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери на стопанството;

знае характеристиката на международните сделки и сделките в рамките на ЕС и може да организира счетоводното им отчитане в предприятието;

·познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси;

·познава изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на предприятията;

·планира и организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно определени или поставени от прекия ръководител;

·съставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация на конкретно работно място в предприятието;

·работи със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.;

·проявява инициативност за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност.

II УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на предметите /модулите/

Брой часове

Теория

Прак-

тика

І.

ОБЩА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА     ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

104

64

40

1.1.

Охрана на труда. Опазване на околната среда

8

8

 

1.2.

Организация на трудовия процес. Общи принципи

на трудовото законодателство

16

16

 

1.3.

Бизнес – комуникации

24

16

8

1.4.

Офис, съобщителна и компютърна техника

16

8

8

1.5.

Информационни технологии- Windows, Word, Excel,

Power Point, Internet

40

16

24

ІІ.

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

120

68

52

2.1.

Микроикономика

24

8

16

2.2.

Макроикономика

24

8

16

2.3.

Право

32

32

 

2.4

Обща теория на счетоводството

40

20

20

ІІІ.

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

168

92

76

3.1.

Чужд език по професията – английски

24

12

12

3.2.

Икономика на предприятието

32

16

16

3.3.

Финанси

40

24

16

3.4.

Статистика

40

24

16

3.5.

Пари, банки, парична политика

32

16

16

ІV.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

568

225

343

4.1.

Счетоводство на предприятието

222

111

111

4.2.

Управленско счетоводство

56

30

26

4.3.

Банково счетоводство

41

26

15

4.4.

Бюджетно счетоводство

22

12

10

4.5.

Търговско счетоводство

40

24

16

4.6

Международни счетоводни стандарти

20

13

7

4.7

Финансов и данъчен контрол

19

19

 

4.8.

Компютърна обработка на финансово – счетоводна

информация

20

10

10

4.9.

Производствена практика

128

 

128

 

ОБЩО

960

469

491

 

 

 

 

 

[:ru]

Учебен план

         “Оперативно счетоводство” – професия “Оперативен счетоводител”

          трета степен на професионална квалификация

 

Прием:                                 след завършено средно образование

Общо брой часове:                  960 часа

Брой часове по теория:            469 часа

Брой часове по практика:     491 часа

I. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА “ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ”,  СПЕЦИАЛНОСТ “ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО“

            Основна цел на програмата  е да регламентира условията и реда  за придобиване    на трета степен на професионална квалификация в съответствие със   Закона за професионалното образование и обучение; държавните  образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Оперативен счетоводител”, утвърдени с наредба; държавното образователно изискване за системата на оценяване; държавното образователно изискване за документите в системата на народната просвета.

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва да:

·използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна работа и не замърсява околната среда;

· познава основните икономически категории;

· познава стопанското устройство на страната;

· разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;

·разпознава юридическите форми на предприятията с техните положителни и отрицателни характерни особености; тяхното създаване, преобразуване и закриване;

·различава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; характеризира отчетните обекти в предприятията;

·познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;

·познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;

·познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

·подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;

·планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;

·умее да попълва документи при кандидатстване на работа, заявления и молби към работодателя във връзка с трудовото законодателство;

·познава структурата на предприятието и може да открои ролята на оперативния счетоводител за спазване на финансовата дисциплина;           

работи в екип, спазва етични норми на поведение;

·съзнава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията, като се старае да повишава квалификацията си;

·работи с изчислителна и офис техника: калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно оборудване, машина за унищожаване на документи;
използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни, намира информация в интернет; получава и изпраща писма, сканирани документи чрез електронна поща;

·разчита документи на чужд език и осъществява комуникация на чужд език по повод възникнали обстоятелства, свързани с изпълнявани задачи.

·познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност; опознава организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;

·разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на стопанските единици; характеризира отчетните обекти в предприятията;

·познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;

·познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях; познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);

·подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;

·планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;

·умее да разпределя работата в екипа и помощния персонал, осигурява помощ и контрол на същия, подсигурява своевременното приключване на планираните дейности в срок.

·знае характеристиката на отчетните обекти в предприятието и тяхната класификация;

·спазва изискванията и регламентите на нормативните актове за признаване, оценка и счетоводно отчитане на отчетните обекти в предприятието;

·познава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери на стопанството;

знае характеристиката на международните сделки и сделките в рамките на ЕС и може да организира счетоводното им отчитане в предприятието;

·познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси;

·познава изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на предприятията;

·планира и организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно определени или поставени от прекия ръководител;

·съставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация на конкретно работно място в предприятието;

·работи със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.;

·проявява инициативност за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност.

II УЧЕБЕН ПЛАН

Наименование на предметите /модулите/

Брой часове

Теория

Прак-

тика

І.

ОБЩА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА     ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

104

64

40

1.1.

Охрана на труда. Опазване на околната среда

8

8

 

1.2.

Организация на трудовия процес. Общи принципи

на трудовото законодателство

16

16

 

1.3.

Бизнес – комуникации

24

16

8

1.4.

Офис, съобщителна и компютърна техника

16

8

8

1.5.

Информационни технологии- Windows, Word, Excel,

Power Point, Internet

40

16

24

ІІ.

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

120

68

52

2.1.

Микроикономика

24

8

16

2.2.

Макроикономика

24

8

16

2.3.

Право

32

32

 

2.4

Обща теория на счетоводството

40

20

20

ІІІ.

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

168

92

76

3.1.

Чужд език по професията – английски

24

12

12

3.2.

Икономика на предприятието

32

16

16

3.3.

Финанси

40

24

16

3.4.

Статистика

40

24

16

3.5.

Пари, банки, парична политика

32

16

16

ІV.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА

ПОДГОТОВКА

568

225

343

4.1.

Счетоводство на предприятието

222

111

111

4.2.

Управленско счетоводство

56

30

26

4.3.

Банково счетоводство

41

26

15

4.4.

Бюджетно счетоводство

22

12

10

4.5.

Търговско счетоводство

40

24

16

4.6

Международни счетоводни стандарти

20

13

7

4.7

Финансов и данъчен контрол

19

19

 

4.8.

Компютърна обработка на финансово – счетоводна

информация

20

10

10

4.9.

Производствена практика

128

 

128

 

ОБЩО

960

469

491